39



39.1. ტრიბუნალი ვალდებულია საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების პროექტი, მასზე ხელმოწერმდე, გადასცეს DRC–ის სამდივნოს.

39.2. DRC-ის სასამართლოს შეუძლია საარბიტრაჟო ტრიბუნალს შესთავაზოს ცვლილებების შეტანა გადაწყვეტილების პროექტში, ტრიბუნალის გადაწყვეტილების თავისუფლების პრინციპის დარღვევის გარეშე, ტრიბუნალს ყურადღება გაამახვილებინოს გადაწყვეტილების არსებით ნაწილში აღმოჩენილ ფორმალური ხასიათის ხარვეზებზე ან/და შეცდომებზე.

39.3. ტრიბუნალი ვალდებულია არ მოაწეროს ხელი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებას, DRC–ის სასამართლოს მიერ მისი ფორმალური შემოწმების დასრულებამდე.

  1. 4. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ფორმალური შემოწმების დასრულება დასტურდება DRC-ის სამდივნოს მიერ გადაწყვეტილებაზე ბეჭდის დასმით და ხელის მოწერით;







უპირატესობები