33.1. სასამართლოს შემადგენლობა განისაზღვრება მინიმუმ 4 წევრით.

3.2. სასამართლოს წევრები ინიშნებიან 4 წლის ვადით.  სასამართლოს წევრთა უფლებამოსილების ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს უფრო ხანგრძლივი ვადით DRC–ის დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით.

 
უპირატესობები