55.1. სასამართლოს შეუძლია შექმნას ერთი ან რამდენიმე კომიტეტი (მათ შორის საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებათა ფორმალური შემოწმების კომიტეტი, DRC–ის არბიტრთა სიის ფორმირების კომიტეტი, არბიტრების აცილების საკითხთა განმხილველი კომიტეტი და ა.შ.) და განსაზღვროს მისი სტრუქტურა და უფლებამოსილება.

5.2. სასამართლოს ნებისმიერ წევრს შეუძლია თავისი ინიციატივით ან სასამართლოს თავმჯდომარის მიწვევის საფუძველზე მიიღოს მონაწილეობა ნებისმიერი კომიტეტის მუშაობაში.
უპირატესობები