22.1. არბიტრ(ებ)ის ჰონორარის გადახდას უზრუნველყოფს DRC მხარეთა მიერ დებულების 45 და 46 მუხლების შესაბამისად გადახდილი საარბიტრაჟო ხარჯებიდან.

2.2. არბიტრებისათვის ჰონორარის გადახდა განხორციელდება ქართულ ლარში.

2.3. საარბიტრაჟო დავის მხარეები თანაბრად არიან პასუხისმგებელნი არბიტრებისათვის ხარჯების ანაზღაურებასა და ჰონორარის გადახდაზე იმის მიუხედავად, თუ რომელი მხარის მიერ მოხდა არბიტრობის კანდიდატის წარდგენა.
უპირატესობები