33333.1. ონლაინ საარბიტრაჟო განხილვის დაწყების თარიღად მიიჩნევა ,,საქმის წარმოების სისტემაში“ DRC-ის სამდივნოს მიერ ონლაინ საარბიტრაჟო სარჩელზე სარეგისტრაციო კოდის მინიჭების თარიღი.

333.2. საარბიტრაჟო შეთანხმებაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გზავნილისა და სხვა დოკუმენტების მიწოდება განიხილება ონლაინ საარბიტრაჟო განხილვის მიზნებისათვის სათანადო მიწოდებად და მიიჩნევა ადრესატის მიერ მიღებულად ელექტრონული ფოსტით გაგზავნის დღეს.

333.3.  ვადების ათვლა იწყება გზავნილის ან სხვა დოკუმენტების ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნის მომდევნო დღიდან.

333.4. DRC-ის, სათანადო საფუძვლის არსებობისას, შეუძლია გააგრძელოს ამ თავით გათვალისწინებული ნებისმიერი ვადა.
უპირატესობები