33339.1. საარბიტრაჟო მოსაკრებელი ონლაინ საარბიტრაჟო დავებისათვის გათვალისწინებულია დებულების დანართი 2-ში მოცემული ცხრილით ( №2).

339.2. საარბიტრაჟო მოსაკრებელი სრულად უნდა გადაიხადოს მოსარჩელემ ,,საქმის წარმოების სისტემაში“ სპეციალური  კოდის მინიჭებამდე.

339.3. მოპასუხემ შემხვედრი საარბიტრაჟო სარჩელის წარდგენამდე უნდა გადაიხადოს საარბიტრაჟო მოსაკრებელი. არბიტრი არ განიხილავს შემხვედრ საარბიტრაჟო სარჩელს საარბიტრაჟო მოსაკრებლის სრულად გადახდამდე.

339.4. ონლაინ საარბიტრაჟო განხილვასთან დაკავშირებით მხარეთა მიერ გაწეული ხარჯების განაწილების შესახებ გადაწყვეტილებას არბიტრი ასახავს საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებაში.

 
უპირატესობები