333311.1. თავი განსაზღვრავს დაზღვევისა და გადაზღვევის ურთიერთობებიდან წარმოშობილი დავების განხილვის წესს.

3311.2.   თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, სადაზღვევო საქმეთა საარბიტრაჟო განხილვისას გამოიყენება წესების ზოგადი ნორმები.

3311.3.თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან საარბიტრაჟო დავა სადაზღვევო პოლისის პრემიასთან, საბანკო გარანტიასთან და უზრუნველყოფის საშუალებებთან დაკავშირებით განიხილება დებულების 33-ე მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 33 12. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ფორმირება

თუ მხარები სხვა რამეზე არ შეთანხმებულან, ან მხარეებმა არ ისარგებლეს არბიტრის დანიშვნის უფლებით, DRC-ის სასამართლოს თავმჯდომარე როგორც წესი არბიტრად ნიშნავს პირს, რომელიც DRC-ის არბიტრთა სიაში რეგისტრირებულია სადაზღვევო სფეროში არსებული დავების განმხილველ არბიტრად.
უპირატესობები