სოფო ჩაჩავანიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი  პროფესორი 

CECL -ის თანადირექტორი, ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელი

თბილისის სახელმწიფო უნივიერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

NCADR -ის აკადემიური დირექტორი   

იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრი და თავმჯდომარე

თბილისის საქალაქო სასამართლოს აკრედიტებული პრაქტიკოსი მედიატორი

CELA საქართველოს კონსული 
უპირატესობები