ქეთევან ირემაშვილი



სამართლის დოქტორი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის თანაავტორი








უპირატესობები