ქეთევან ირემაშვილისამართლის დოქტორი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის თანაავტორი
უპირატესობები