66.1. დებულებით გათვალისწინებული ვადის დენა იწყება შეტყობინების ჩაბარების დღის მომდევნო დღიდან. გამოსათვლელ ვადაში ითვლება დასვენების და უქმე დღეები.  თუ ვადის ბოლო დღე არის ოფიციალური დასვენების ან უქმე დღე იმ სახელმწიფოში, სადაც განხორციელდა შეტყობინების ჩაბარება, ასეთი ვადა დასრულებულად ჩაითვლება მის მომდევნო პირველ სამუშაო დღეს.

6.2. დებულებაში მითითებული ნებისმიერი ვადა გამოითვლება კალენდარული დღეებით.
უპირატესობები