11მოთხოვნები, რომლებიც გამომდინარეობს  ერთზე მეტი საარბიტრაჟო შეთანხმებიდან, შესაძლებელია განხილული იქნეს ერთ საარბიტრაჟო წარმოებაში, დებულების მე–9 მუხლის და 23.5. პუნქტის გათვალისწინებით.
უპირატესობები