მოდელური დათქმარეკომენდირებული საარბიტრაჟო დათქმა


საარბიტრაჟო დათქმა


ნებისმიერი დავა, წარმოშობილი წინამდებარე ხელშეკრულებიდან ან მასთან დაკავშირებით, მათ შორის ნებისმიერი საკითხი ხელშეკრულების ანდა საარბიტრაჟო შეთანხმების არსებობის, ნამდვილობასა და შეწყვეტის შესახებ განხილვისა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით უნდა გადაეცეს მუდმივმოქმედ არბიტრაჟს „დავების განმხილველ ცენტრს“საარბიტრაჟო განხილვის ადგილია ქ. თბილისი (DRC-ს, რომლის სარეგისტრაციო კოდია 204547348; იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას 71, მე-4 ბლოკი,2 სართული, ოფისი 11.  ვებ.გვერდი: www.drc.ge

 

  

უპირატესობები